Affärsjuridik med spets

Vi jobbar främst inom dessa områden:

  Avtals- och köprätt

  Ex. avtal om distribution, agent, inköp, försäljning, tillverkning/forskning och utveckling samt biträde i avtalsförhandlingar.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Bolagsrätt

  Ex. bolagsstämmor och styrelsemöten.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Compliance

  Ex. bolagsstyrningsregler, policyhantering, finansmarknadsrätt och konkurrensrätt.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  EU-rätt

  Ex. frågor i svenska processer om EU-rätten hindrar tillämpning av svensk rätt på olika områden.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Företagsförvärv

  Ex. due diligence, aktieöverlåtelse- och aktieägaravtal samt biträde i avtalsförhandling.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Finansmarknadsjuridik

  Råd i regel- och näringsrättsliga frågor såsom insiderfrågor och tillstånd från Finansinspektionen och i sanktionsfrågor.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Försäkrings- och skadeståndsrätt

  Våra klienter är svenska och utländska försäkringsgivare. Vi biträder i alla typer av försäkringsrättsliga frågor. Vi företräder försäkringsgivare i tvister vid allmän domstol och i skiljeförfaranden. Vi biträder också försäkringsgivare vid utveckling av nya försäkringsvillkor, lämnar rådgivning avseende villkorstolkning och företräder försäkringsgivare i regulatoriska frågor innefattande kontakter med bl.a. Finansinspektionen. Vår avdelning har en omfattande erfarenhet av arbete som jurister på försäkringsbolag och som externa rådgivare. Hollands styrka ligger i att förstå försäkringsbranschens förutsättningar och villkor.

  Medarbetare inom detta område: Malin Börjesson , Ylva Fransson , Rolf Sjöberg , Johan Rammer
  Konkurrensrätt

  Ex. frågor om missbruk av dominerande ställning, karteller och förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och anmälan om företagsförvärv.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Marknadsrätt

  Ex. processer i domstol och hos KO, förhandlingar, förhandsgranskning av marknadsföringskampanjer och marknadsföringsmaterial.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Offentlig upphandling

  Ex. överprövningar i domstol och förebyggande åtgärder såsom granskning av anbud och förfrågningsunderlag.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland
  Processer

  Ex. processer i allmän domstol, förvaltningsdomstol, specialdomstol samt hos myndigheter och nämnder på de områden vi är verksamma.

  Upphovs- och varumärkesrätt

  Ex. licensavtal, varningsbrev och processer i och utanför domstol.

  Medarbetare inom detta område: Anna-Karin Holland